Aktiviteterne i hverdagen tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer:

  1. Barnets alsidige personlige udvikling
  1. Sociale kompetencer
  1. Sprog
  1. Krop og bevægelse
  1. Naturen og naturfænomener
 1. Kulturelle udtryksformer og værdier

Emneuger

Vi arbejder både med læreplanstemaerne løbende i hverdagen og i form af emneuger og emnedage. Vi har en emneuge om foråret og om efteråret.

Barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer
Vi lægger vægt på at udvikle børnenes evne til empati og medfølelse, for på den måde at give dem sans for helheden – både i mennesket og i samfundet. Vores erfaring er, at når mennesker udvikler en glæde og ansvarlighed over for fællesskabet, så sker det på basis af en kontakt til sig selv, som en del af helheden. Kontakten til sig selv og evnen til fællesskab går hånd i hånd.

  • Vi har trivselsmøde med Bamseven, hvor vi styrker børnegruppens sociale og følelsesmæssige kompetencer med inspiration i materialet “Fri for mobberi” og “Trin for Trin”
  • Vi laver øvelser med børnene, som styrker fællesskabet, såsom nærværs-, samarbejds- og massageøvelser
  • Vi arrangerer fælles lege og aktiviteter både udendørs og indendørs
 • De voksne støtter børnene i konflikthåndtering med inspiration fra “Hjernesmart pædagogik” af Anette Prehn, hvor fokus ligger på at hjælpe børn i den rigtige retning frem for at fokusere på det, de ikke må

Sprog
Børn har mange fortællinger i sig og vi arbejder på, at give disse fortællinger plads i hverdagen ved at børnene på skift får lov at fortælle om små og store ting fx til morgensamling, under måltiderne og når de små får skiftet ble.

  • Vi læser bøger og fortæller historier og børnene opfordres til selv at fortælle og digte historier
  • Vi taler med børnene om forskellige ord og begreber, og de største børn præsenteres for små opgaver f.eks. at kunne genkende sit eget navn
 • Til morgensamling har vi diverse sproglige aktiviteter såsom rim og remser, vrøvlevers og vrøvlehistorier, fantasilege og fantasihistorier, sange og lege med lyde og rytme

Krop, bevægelse og musik
Det er vigtigt for børn at lære kroppens naturlige behov at kende, og at de støttes i at respektere den. Det kan være behov for aktivitet, hvile, søvn, mad og kontakt med andre. Vi sørger for, at børnene bruger deres krop på mange forskellige måder og at dagen struktureres således, at der er en vekselvirkning mellem fysisk aktivitet og ro/fordybelse.

  • Vi holder samling med børnene i de enkelte grupper hver morgen kl 8.45, hvor vi bl.a. synger sange som passer til årstiden
  • Vi har jævnligt musik, krop og bevægelse, hvor vi synger, danser, lave rytmik, laver børne yoga øvelser og spiller på instrumenter
  • Vi går i hallen en gang om ugen, hvor vi udforsker og træner krop og motorik. I nogle peroíoder laver vi motorikbane, andre gange øver vi os i at  mosle og tumle på gode måder og har fælles bevægelseslege
  • De børn, som ikke sover til middag, får ½ times middagshvil med oplæsning af en god bog hver dag
  • Vi inddrager sanser og sansestimulation i form af massage og sanseøvelser
 • Vi går i parken, hvor vi ofte har fælles sanglege eller ta fat lege på programmet

Natur og udeliv: Børn har brug for naturen – og naturen har brug for børnene
Naturen forandrer sig hele tiden, og det gør mennesker også! At være ude hver dag er sundt for krop og sjæl og noget vi vægter højt. Børn der opholder sig i naturen er ofte sunde, glade, undersøgende og fantasifulde. De bliver stimuleret via sanserne og kroppens udfordringer, når de skal bevæge sig rundt i afvekslende natur, terræn og vejr. Der er mange ting at forundres over, både for børn og voksne året rundt. Vejrets skiften, årstidernes skiften, naturens indbyrdes forhold og menneskes påvirkning af den. Naturen har brug for børnene – når børn opholder sig i naturen, finder de ud af hvor betydningsfuld, vores natur er, og at vi skal passe på den og respektere den.

  • Vi dyrker traditioner som har med årets og naturens rytme at gøre, for eksempel såning, høst og lysfest på årets korteste dag
  • Vi tager ud i skoven og slåsser med pinde og hører vindens susen
  • Vi samle ting i naturen og bruge dem til kreative udtryk
  • Vi opdyrker en urtehave, hvor vi i sommerhalvåret kan hente grøntsager til vores mad, så børnene får fornemmelse af “fra frø til jord til mad”. Vi spiser desuden så økologisk som muligt
 • Vi laver mad over bål og udvikler løbende udearealerne og inddrager børnene i disse projekter

Kulturelle udtryksformer og værdier

  •  Vi markerer årets højtider såsom fastelavn, påske, Sankt Hans, høst, årets korteste dag (lysfest) og jul. Vi synger sange der hører til højtiderne og årstiderne
  • Vi maler, klipper og klistrer og børnene er med til at udstille billeder og kreationer i huset efterfølgende
  • Kreative sysler er en del af hverdagen. Specielt i tiden over middag, hvor vi vægter fredsommelige aktiviteter, som børnene kan fordybe sig i
  • Vi besøger kulturtilbud fx. bibliotek, teater, kunst og musik
  • Vi inviterer forskellige kreative voksne på besøg, så både børn og voksne bliver inspireret inden for kunstog musik
 • Vi klæder sig ud og laver teater

Vi har ingen skærme

I Livets Børn har vi ingen skærme. Hverken til de voksne eller til børnene. Vi har indrettet vores institution og vores hverdag på en måde, hvor der er plads til både de store lege og til stille fordybelse. Vi har små øer i det store rum, som hver især indbyder til noget forskelligt. Måske er det højtlæsning i den bløde sofa, hulebygning i skabene eller spil og perler ved bordet. Men fælles for vores fokus er, at vi er sammen. Om det er to i koncentreret leg eller hele flokken eller måske en til en med en voksen, er ikke afgørende, det afgørende er, at de voksne ser og hører børnene. Vi har ikke hovedet begravet i en skærm eller lader børnene have det. Vi tror på, at det er sundere for det lille barns udvikling at se hinanden i øjnene, mærke og føle hinandens grænser i en hverdag med opmærksomme voksne.