Vedtægter for Livets Børn ApS

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Livets Børn ApS er en privat daginstitution, med hjemsted i Horsens Kommune, beliggende Kirkevej 10A, 8751 Gedved.

§2 Selskabskapitalen

Stk. 1 Selskabets anpartskapital udgør kr. 200.000,- fordelt på 40 anparter á pålydende kr. 5000,-.

Stk. 2 Institutionens formue er henlagt til institutionens formål.

Stk. 3 Et evt. overskud fra institutionens drift tilfalder det ejerkredsen frit at disponere over.

Stk. 4 På generalforsamling giver hver anpart på 5000,- én stemme.

§3 Formål

Stk. 1 Anpartsselskabet, Livets Børn ApS, formål er at drive en integreret daginstitution i henhold til lov om dagtilbud § 19, stk.5.

Institutionen er normeret til 35 børn i alderen 0 til 6 år.

Institutionen er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.

Institutionen skal efterleve de til enhver tid gældende love og krav på området.

Stk. 2 Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Institutionen arbejder for at fremme tolerance og medmenneskelighed.

Stk. 3 institutionens formål er endvidere – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer – at være med til at give børnene værdier og kompetencer med sig, som kan styrke dem og forbedre den verden vi lever i. Der vægtes værdier og kompetencer, som dels styrker evnen til at indgå i sociale relationer og fællesskaber, og dels styrker deres selvværd, robusthed og evnen til at have kontakt med sig selv.

§4 Generalforsamling for Livets Børns ApS

Stk. 1 Generalforsamlingen indkaldes af institutionens direktion, tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. En uge før generalforsamlingen sendes dagsordenen ud. Punkter til dagsordenen skal være direktionen i hænde senest ti dage forud for den ordinære generalforsamling, de skal med til.

Stk. 2 Vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen til en generalforsamling, og kan vedtages hvis mindst 2/3-dele af selskabets samlede antal anpartsstemmere stemmer for, eller hvis ændringer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger

Stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 20. maj.

Stk 4 På generalforsamling giver hver anpart på 5000,- én stemme.

Stk 5 På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed vejer formandens stemme mest.

Stk 6 Formandsposten går på skift. I 2016 er det Dorte Mathiasen, i 2017 er det Silje Rabøl, i 2018 Thomas Sommer og i 2019 Josefine Troldehøj og så fremdeles. Man er gældende formand efter den afholdte generalforsamling, hvor man skifter, og til og med næste ordinære generalforsamling året efter.

Stk 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af referent

2. Valg af ordstyrer

3. Forelæggelse af årsregnskab med den regnskabsførendes bemærkninger. Godkendelse af årsregnskabet.

4. Budget over det kommende års driftsudgifter

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i henhold til regnskab og budget.

6. Indkomne forslag

7. Valg af direktion

8. Valg af regnskabsfører.

9. Valg af revisor

10. Skifte af formand – se § 4, stk 6

11. Eventuelt.

Referat gøres tilgængeligt for anpartshaverne på Livets Børns google drev senest 14 dage efter generalforsamling.

 

§5 Overgang af anparter

Stk. 1 Overgang af anparter kan kun ske med samtykke af selskabets generalforsamling. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte, hvad enten det sker ved salg, gave, bytte, arv, opløsning af ægteskab, sikkerhedsstillelse, kreditorforfølgning eller på anden måde.

Stk. 2 Anpartshaver fortegningsret ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen kan ikke overdrages til tredjemand, med mindre alle ejere siger ja.

§6 Selskabets regnskabsår

Stk. 1 Selskabet regnskabsår går fra d. 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Første regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet til d. 31. december 2014.

Stk. 3 Institutionsbestyrelsen beslutter om regnskabet skal revideres.

§7 Livets Børn ApS’ ledelse

Stk. 1 Privatinstitutions ledelse består af en tostrenget bestyrelsesmodel samt en direktion:

a) En institutionsbestyrelse bestående af de fire ejere.

b) En forældrebestyrelse, som består af 5 medlemmer.

c) En direktion, som udgøres af en administrativ leder og en pædagogisk leder, der varetager den daglige ledelse og administrative drift af institutionen og som har det daglige pædagogiske ansvar. Den administrative leder og den pædagogiske leder udgør selskabets direktion.

§8 Institutionsbestyrelsen

Stk. 1 Institutionsbestyrelsen består af de fire ejere.

Stk. 2 Institutionsbestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen, det økonomiske ansvar og fastlægger institutions formål og idégrundlag og udarbejder vedtægterne. Institutionsbestyrelsen har det overordnede ledelsesmæssige, pædagogiske og økonomiske ansvar.

Stk. 3 Institutionsbestyrelsen konstituerer sig således at formandsposten går på skift – se §4 stk 6.

Stk. 4 Institutionsbestyrelsen afholder mindst 3 bestyrelsesmøder om året. Indkaldelse til bestyrelsesmøder varetages af direktionen med mindst 7 dages varsel. Over møderne føres referat, som lægges i google drev.

Stk. 5 Alle medlemmer af institutionsbestyrelsen har en stemme hver. Ved stemmelighed vejer formandens stemme mest. Institutionsbestyrelsen er beslutningsdygtig hvis der er mindst 3 medlemmer til stede.

Stk. 6 Institutionsbestyrelsen ansætter og afskediger fast personale, herunder den administrative og den pædagogiske leder. Ansættelse af vikarer på timebasis er uddelegeret til den administrative og den pædagogiske leder

§9 Forældrebestyrelsen

Stk. 1 Forældrebestyrelsen er på 5 medlemmer. Forældrebestyrelsen består af 3 repræsentanter og indtil 3 suppleanter for disse valgt af og blandt institutionens forældre/værger, samt 1 medarbejderrepræsentant og suppleant for denne, valgt af og blandt institutionens fastansatte medarbejdere, bortset fra ledelsesteamet. Desuden udpeges 1 repræsentant af institutionsbestyrelsen. Mindst 1 fra ledelsesteamet deltager i bestyrelsesmødet uden stemmeret.

Stk. 2 Forældrerepræsentanterne vælges på et forældremøde for 2 år ad gangen, forskudt i forhold til hinanden, således at der i lige år vælges to medlemmer og i ulige år vælges et medlem. Genvalg kan finde sted. Forældresuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Ved valget tages stilling til, i hvilken rækkefølge suppleanterne indtræder i forældrebestyrelsen ved  forældrerepræsentanters udtræden.

Stk. 3 Valget af forældrerepræsentanter afholdes 1 gang årligt til forældremøde i efteråret. Valget bekendtgøres med minimum 14 dages varsel. Det påhviler den afgående forældrebestyrelse at fastsætte og indkalde til valget.

Stk. 4 Hver familie har 1 stemme pr. barn i institutionen. Stemmeberettiget er de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret f. eks. plejeforældre.

Stk. 5 Forældre kan kun være medlem af forældrebestyrelsen så længe de har børn indskrevet i institutionen. Når dette ikke længere er tilfældet indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden. Medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk. 6 Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale for en 2 årig periode. Valget finder sted i efteråret, umiddelbart før valg til forældrebestyrelse. Desuden vælges der en suppleant for medarbejderrepræsentanten.

Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, når pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Derefter indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. Direktionen kan ikke være medarbejderrepræsentant.

Stk. 7 Repræsentanten udpeget af institutionsbestyrelsen udpeges i efteråret for en 2 årig periode. Repræsentanten kan vælges blandt ejerkredsens medlemmer, eller det kan være en person fra lokalområdet. Suppleanten vælges for en 1 årig periode.

Stk. 8 På det første kommende ordinære møde efter valg til forældrebestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.

Stk. 9 Der afholdes mindst 2 forældrebestyrelsesmøder årligt. Indkaldelse til forældrebestyrelsesmøde sker ved formandens foranledning med mindst 14 dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet. Over møderne føres referat, der underskrives af formanden og repræsentanten for institutionsbestyrelsen.

Stk. 10 Forældrebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig.

Stk. 11 Forældrebestyrelsen godkender principper for institutionen, for eksempel pædagogiske principper og principper for årsplan og budget. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale og leder, og har ret til at deltage ved ansættelse af leder.

§10 Tavshedspligt

Stk. 1 Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.

Stk. 2 Det er bestyrelsens opgave, at sørge for, at nye medlemmer får kendskab til nærværende vedtægt.

§11 Direktionens ansvar

Stk. 1 Direktionen består af en administrativ og en pædagogisk leder. Direktionen varetager over for institutionsbestyrelsen den daglige ledelse og drift af institutionen. Direktionen har det daglige pædagogiske ansvar for institutionen.

Stk. 2 Direktionen er ansvarlig for, at der bliver gennemført sprogstimulering samt sprogvurdering af tre- og fem årige børn.

Stk. 3 Direktionen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen som en del af læreplanerne.

§12 Udarbejdelse af læreplaner

Stk. 1 Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan i samarbejde med medarbejderne og forældrebestyrelsen. Den pædagogiske læreplan udarbejdes i overensstemmelse med det til en hver tid gældende fælleskoncept for dagtilbudsområdets pædagogiske lærerplaner.

Stk. 2 Den pædagogiske læreplan indgår i virksomhedsplanen. Virksomhedsplanen afrapporteres hvert andet år til Horsens Kommune. Læreplanerne godkendes af Horsens Kommune.

§13 Åbningstid

Stk. 1 Institutionen har åbent 51½ time om ugen. Institutionsbestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid, som bliver offentliggjort på institutions hjemmeside. Forældrebestyrelsen kan foreslå ændringer i den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder.

Stk. 2 Institutionen holder lukket alle helligdage.

Stk. 3  Institutionsbestyrelsen kan, med forudgående inddragelse af forældrene, fastsætte yderligere lukkedage i institutionen, i tilfælde hvor pasningsbehovet er under 25 % blandt børnene. Eventuelle lukkedage offentliggøres på institutions hjemmeside. Institutionen afviser ikke børn, der har et pasningsbehov, når institutionen har lukkedage, men samarbejder med andre privatinstitutioner om at løse pasningsbehovet.

§14 Optagelse i institutionen

Stk. 1 Institutionen fører venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen.

Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov.

Stk. 2 Ved henvendelse til institutionen udleveres skema til indmeldelse. Bestemmelse om optagelse af børn træffes af institutionen efter følgende regler: Følgende børn har fortrinsret: Børn i Gedved skoledistrikt og søskende af børn i institutionen. Ved flere børn på venteliste til samme plads vurderer personalet desuden, hvem pladsen går til, udfra den aktuelle børnegruppes sammensætning i forhold til alder, kønsfordeling og lignende.

§15 udmeldelse/opsigelse

Stk. 1 Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

Stk. 2 Opsigelse fra institutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

Stk. 3 I det tilfælde, at generalforsamlingen beslutter at lukke institutionen, kan institutionen opsige børn med tre måneders varsel til den 1. i måneden.

§16 Forældrebetaling

Stk. 1 Direktionen fastsætter forældrebetalingens størrelse.

Stk. 2 Forhøjelse af forældrebetalingen skal varsles mindst 1 måned i forvejen.

Stk. 3 Der gives søskenderabat og der kan søges om økonomisk friplads.

Stk. 4 Institutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen.

§17 Tilsyn

Stk. 1  Kommunen fører tilsyn med institutionen i overensstemmelse med Horsens Kommunes til enhver tid gældende retningslinjer for tilsyn med privatinstitutioner.

§18 Hæftelse

Stk. 1 Institutionen er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning.

Institutionen hæfter selv for de aftaler m.v. den har indgået, efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

§19 Nedlæggelse

Stk. 1 Beslutning om nedlæggelse af institutionen tages på Livets Børn ApS’ generalforsamling. En sådan beslutning kræver at mindst 3/4 af det samlede antal anpartsstemmer stemmer for.

Stk. 2 I tilfælde af institutionens nedlæggelse falder institutionens formue tilbage på ejerkredsen.

Stk. 3 Ved nedlæggelse informeres Horsens Kommune tre måneder forinden.

§20 Vedtægtsændring

Stk.1 Ændringer af vedtægterne kan kun ske på Livets Børn ApS’ generalforsamling. Vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen til en generalforsamling, og kan vedtages hvis mindst 2/3- dele af selskabets samlede antal anpartsstemmer stemmer for, eller hvis ændringer vedtaget på to af hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune og kommunens godkendelse er en betingelse for vedtægtens gyldighed.

§21 Tegningsret

Stk. 1 Til at forpligte institutionen overfor tredje mand kræves underskrift af begge direktionsmedlemmerne.

Vedtægterne træder i kraft den 29.11 2016

Ejerkredsens institutionsbestyrelsesmedlemmer for privatinstitutionen:

Dato:

Underskrifter:

Silje Rabøl                                                        Thomas Sommer

Dorte Mathiasen                                                Josefine Troldehøj