Velkommen til Livets Børns læreplaner.

I serviceloven § 8a stilles krav til læreplaner med fokus på at børns læring understøttes. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen kan både ske gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og stimulering.

Overordnede værdier for Livets Børn

Vi ønsker at være med til at give børn den bedst mulige start på livet. At børn kommer godt fra start og har en tryg og udfordrende opvækst er afgørende for deres fremtid og i bredere forstand også for samfundets fremtid. Set med vores øjne er det en af de vigtigste samfundsmæssige opgaver, at den kommende generation får nogle værdier og kompetencer med sig, som kan styrke dem og forbedre den verden, vi lever i.

Vi lægger vægt på samhørighed, livsduelighed, kærlighed og livskraft som er beskrevet under værdier. Desuden lægger vi vægt på et naturligt samvær mellem børn og voksne med ligeværdighed og livsglæde i centrum. Børn har en naturlig kontakt til deres krop, sanser, instinkter og hjerte. Som voksne vil vi arbejde med på dette samt tilføre struktur og overblik.

Børns læreprocesser er individuelle, og vi har fokus på, at der er plads til det enkelte barn og de udfordringer, barnet kommer med. Når børn kender sig selv og ved, hvad de indeholder, har det positiv indflydelse på deres selvværd, og de står stærkere i en omskiftelig og udfordrende verden. Samtidig bliver de bedre i stand til at indgå i fællesskab og gøre sig gældende.

Vores pædagogiske læreplan indeholder seks temaer:

 1. Barnets alsidige personlige udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sprog
 4. Krop og bevægelse
 5. Naturen og naturfænomener
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier

1. Barnets alsidige personlige udvikling
Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget – og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer i verden. I det sociale fællesskab udvikles barnets personlighed over tid.

0 – 2 årige
Mål:

 • At barnet bevarer en god kontakt til sig selv og lærer flere aspekter af sig selv at kende.
 • At barnet oplever at blive set og forstået for derigennem at udvikle selvværd.
 • At barnet oplever at være i en tryg ramme med engagerede og rummende voksne tilstede.
 • At barnet oplever sig ansvarligt passet på, holdt af og værdsat som en del af fællesskabet.
 • At barnet udvikler ligeværdige relationer til børn og voksne.
 • At barnet oplever, at der er plads til at udtrykke alle former for følelser, også dem der sædvanligvis er sværere at anerkende, såsom uro, frustration, vrede, angst og sorg.
 • At barnet får støtte til at udfolde sine hjertekvaliteter, bl.a. taknemmelighed, sårbarhed, empati, hjælpsomhed og kærlighed.
 • At barnet lærer sin kraft og aggression at kende som en del af dets styrke.

Metode:

 • Barnet møder voksne, der er engagerede, som kan lide at være sammen med det og som er gode rollemodeller.
 • De voksne har selv kontakt med deres hjertekvaliteter og betragter barnet som ligeværdigt.
 • De voksne lægger mere vægt på barnets helhed og kerne end den ydre adfærd og fremtoning.
 • De voksne møder børns mangfoldige følelsesudtryk med åbenhed og kærlighed, også de mere kraftfulde udtryk såsom vrede og frustration.
 • At de voksne stiller meningsfulde krav og forventninger til børnene, så de udvikler nye færdigheder i takt med deres udviklingstrin.

3 – 6 årige
Mål:

 • At barnet bevarer en god kontakt til sig selv og lærer flere aspekter af sig selv at kende.
 • At barnet oplever at blive set og forstået for derigennem at udvikle selvværd.
 • At barnet oplever at være i en tryg ramme med engagerede og rummende voksne tilstede.
 • At barnet oplever sig ansvarligt passet på, holdt af og værdsat som en del af fællesskabet.
 • At barnet udvikler ligeværdige relationer til børn og voksne.
 • At barnet oplever, at der er plads til at udtrykke alle former for følelser, også dem der sædvanligvis er sværere at anerkende, såsom uro, frustration, vrede, angst og sorg.
 • At barnet får støtte til at udfolde sine hjertekvaliteter, bl.a. taknemmelighed, sårbarhed, empati, hjælpsomhed og kærlighed.
 • At barnet lærer sin kraft og aggression at kende som en del af dets styrke.

Metode:

 • Barnet møder voksne, der er engagerede, som kan lide at være sammen med det og som er gode rollemodeller.
 • De voksne har selv kontakt med deres hjertekvaliteter og betragter barnet som ligeværdigt.
 • De voksne lægger mere vægt på barnets helhed og kerne end den ydre adfærd og fremtoning.
 • De voksne møder barnets mangfoldige følelsesudtryk med åbenhed og kærlighed, også de mere kraftfulde udtryk såsom vrede og frustration.
 • De voksne stiller meningsfulde krav og forventninger til børnene, så de udvikler nye færdigheder i takt med deres udviklingstrin.

2. Sociale kompetencer
Vi lægger vægt på at udvikle børnenes evne til empati og medfølelse, for på den måde at give dem sans for helheden – både i mennesket og i samfundet. Vores erfaring er, at når mennesker udvikler en glæde og ansvarlighed overfor fællesskabet, så sker det på basis af en kontakt til sig selv, som en del af helheden. Kontakten til sig selv og evnen til fællesskab går hånd i hånd.
Vi vil gerne opbygge et fællesskab, hvor alle tager hensyn til og respekterer hinanden.

0 – 2 årige
Mål:

 • At børn oplever, at det at kende sig selv er et vigtigt fundament for at kunne indgå i og bidrage aktivt til fællesskabet.
 • At barnet oplever, at individualitet og fællesskab kan styrke hinanden, og at forskelligheder skaber dynamik og læring.
 • At barnet udvikler empati og evnen til at rumme og hjælpe andre.
 • At barnet lærer at mærke egne grænser, for derved bedre at kunne indgå i fællesskab.
 • At barnet inddrages og opmuntres til at være aktiv deltager, der samarbejder med andre og er med til at træffe beslutninger.
 • At barnet skal anerkendes og respekteres som den person, det er, og at barnet skal opleve at høre til.
 • At barnet skal opleve tryghed og tillid i sine relationer til både voksne og andre børn.

Metode:

 • At de voksne agerer som rollemodeller.
 • At de voksne støtter barnet i at give udtryk for egne meninger og behov.
 • At de voksne laver øvelser med børnene, som styrker fællesskabet, såsom nærværs-, samarbejds- og massageøvelser.
 • At de voksne arrangerer fælleslege og aktiviteter både udendørs og indendørs.
 • At barnet lærer at veksle mellem at være i centrum og give plads til andre gennem aktiviteter som samling, fortælling, drama, sang og musik.
 • At de voksne skaber et miljø, hvor indretningen giver plads til både at tumle og fordybe sig.

3 – 6 årige
Mål:

 • At barnet oplever, at det at kende sig selv er et vigtigt fundament for at kunne indgå i og bidrage aktivt til fællesskabet.
 • At barnet oplever, at individualitet og fællesskab kan styrke hinanden, og erfarerat forskelligheder skaber dynamik og læring.
 • At barnet udvikler empati og evnen til at rumme og hjælpe andre.
 • At barnet lærer at mærke egne grænser, for derved bedre at kunne indgå i et fællesskab.
 • At barnet lærer at samarbejde og kunne veksle mellem at få opmærksomhed og give plads til andre.
 • At barnet inddrages og opmuntres til at være aktiv deltager, der samarbejder med andre og er med til at træffe beslutninger.
 • At barnet skal anerkendes og respekteres som den person, det er, og at barnet skal opleve at høre til.
 • At barnet skal opleve tryghed og tillid i sine relationer til både voksne og andre børn.

Metode:

 • At de voksne agerer som rollemodeller.
 • At de voksne støtter barnet i at give udtryk for egne meninger og behov samt støtter barnet i konfliktløsning.
 • At de voksne laver øvelser med børnene, som styrker fællesskabet, såsom nærværs-, samarbejds- og massageøvelser.
 • At de voksne arrangerer fælleslege og aktiviteter både udendørs og indendørs.
 • At barnet lærer at veksle mellem selv at være på og give plads til andre gennem aktiviteter som samling, fortælling, drama, sang og musik.
 • At de voksne skaber et miljø, hvor indretningen giver plads til både at tumle og fordybe sig.
 • At de voksne bruger undervisningsmaterialet ”Trin for trin” med børnegruppen. ”Trin for trin” udvikler sociale og følelsesmæssige kompetencer hos børn.
 • At de voksne støtter barnet i at danne venskaber og komme med i grupper, hvor det kan give og opnå anerkendelse fra andre.

3. Sprog
Der er mange sprog, mange måder at kommunikere på, som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem disse sprog kan børnene dels udtrykke deres egne tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå andres. Børn udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Vi vil arbejde med både kraftfulde og stille udtryksformer.

0 – 2 årige
Mål:

 • At give barnet mulighed for at udvikle sit sprog gennem dagligdagens aktiviteter.
 • At støtte barnet i at udtrykke og sætte ord på egne følelser og behov.
 • At udfordre barnet til sproglig kreativitet.
 • At støtte og udvikle barnets interesse for og nysgerrighed i forhold til sprogets lyde og ord.

Metode:

 • At barnet opfordres til at sætte ord på handlinger og oplevelser, og at de voksne lytter på en nærværende måde for at understøtte dette.
 • At de voksne støtter barnet i at udtrykke følelser – derigennem hjælpes barnet til at forstå egne og andres følelser.
 • At de voksne bruger et klart, præcist og nuanceret sprog, som sikrer, at barnet er i et stimulerende og udviklende sprogmiljø.
 • At barnet får læst bøger og får fortalt historier.
 • At den voksne igangsætter diverse sproglige aktiviteter såsom rim og remser, vrøvlevers og sange og lege med lyde og rytme.

3 – 6 årige
Mål:

 • At give barnet mulighed for at udvikle sit sprog gennem dagligdagens aktiviteter.
 • At støtte barnet i at udtrykke og sætte ord på egne følelser og behov.
 • At udfordre barnet til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.
 • At støtte og udvikle barnets interesse for og nysgerrighed i forhold til ord, tegn, symboler, bogstaver og tal.

Metode:

 • At barnetopfordres til at sætte ord på handlinger og oplevelser, og at de voksne lytter på en nærværende måde for at understøtte dette.
 • Atde voksne støtter barnet i at udtrykke følelser – derigennem hjælpes barnet til at forstå egne og andres følelser.
 • Atde voksne bruger et klart, præcist og nuanceret sprog, som sikrer, at barnet er i et stimulerende og udviklende sprogmiljø.
 • At de voksne sætter ord på og snakker med barnet om forskellige ord og begreber, og at barnetpræsenteres for små opgaver f.eks. at kunne genkende sit eget navn.
 • At barnet får læst bøger og får fortalt historier og opfordres til at fortælle og digte historier.
 • At de voksne igangsætter diverse sproglige aktiviteter såsom rim og remser, vrøvlevers og vrøvlehistorier, fantasilege og fantasihistorier, sange og lege med lyde og rytme.
 • At barnet inspireres til sproglige eksperimenter.

4. Krop og bevægelse
Det er vigtigt for børn at lære kroppens naturlige behov at kende, og at de støttes i at respektere den. Det kan være behov for aktivitet, hvile, søvn, mad og kontakt med andre. Når behovene tages alvorligt giver de sjældent anledning til problemer. Vi vil sørge for, at børnene bruger deres krop på mange forskellige måder og samtidig bliver gode til at mærke, hvordan de reagerer. På den måde lærer de naturligt at tage vare på sig selv.

0 – 2 årige
Mål:

 • At barnet kan udtrykke og respektere kroppens naturlige behov såsom fysisk aktivitet, kraft, hvile, søvn, mad og kontakt med andre.
 • At barnet oplever glæden ved at bruge kroppen.
 • At barnet får mulighed for bevægelse, der udfordrer det, udøver mod og flytter grænser.
 • At barnet får udviklet sin kropsbevidsthed.
 • At barnet får stimuleret sine sanser.
 • At barnet får mulighed for at udvikle både grov- og finmotorik.
 • At barnet lærer at være i fysisk kontakt med andre – både børn og voksne.
 • At barnet får mulighed for at styrke sin sundhed bl.a. med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

Metode:

 • At barnets naturlige kropsbehov bliver anerkendt.
 • Atdagen struktureres således, at der er en vekselvirkning mellem fysisk aktivitet og ro/fordybelse.
 • Balance, tumle og fagtelege.
 • Kravle og klatre.
 • Ture i forskelligt terræn.
 • Dans, sang og idrætsleg.
 • Bruge rytmeinstrumenter.
 • Afslapning og middagshvil.
 • Tegne, male, bage, ælte, lege med ler.
 • Sanselege og sansestimulation.
 • Leg med vand.
 • Fysisk aktivitet indendørs og udendørs.

3 – 6 årige
Mål:

 • At barnet kan udtrykke og respektere kroppens naturlige behov såsom fysisk aktivitet, kraft, hvile, søvn, mad og kontakt med andre.
 • At barnet oplever glæden ved at bruge kroppen.
 • At barnet bruger kroppen på forskellige måder, lærer at tage vare på sig selv og kender egne grænser.
 • At barnet får mulighed for bevægelse, der udfordrer det, udøver mod og flytter grænser.
 • At barnet lærer selvhjulpenhed i forhold til f.eks. at tage tøj på og af, samt gå på toilettet og vaske hænder.
 • At barnet får udviklet sin kropsbevidsthed.
 • At barnet bruger alle sine sanser.
 • At barnet får mulighed for at udvikle både grov- og finmotorik.
 • At barnet lærer at være i fysisk kontakt med andre – både børn og voksne.
 • At barnet får mulighed for at styrke sin sundhed bl.a. med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

Metode:

 • At barnets naturlige kropsbehov bliver anerkendt.
 • Atdagen struktureres således, at der er en vekselvirkning mellem fysisk aktivitet og ro/fordybelse.
 • Balance, tumle og fagtelege.
 • Kravle og klatre.
 • Slåskultur.
 • Ture i forskelligt terræn.
 • Dans, sang og idrætsleg.
 • Bruge rytmeinstrumenter.
 • Børnemassage
 • Afslapning og middagshvil.
 • Tegne, male, klippe, klistre, bage, ælte, lege med ler og perler.
 • Sanselege og sansestimulation.
 • Leg med vand.
 • Fysisk aktivitet indendørs og udendørs.

5. Naturen og naturfænomener
Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturen er mangfoldig og rummelig. Herer både plads til, at barnet kan udtrykke sine stille og sanselige sider, og at barnet kan udtrykke og udvikle sin styrke, kraft og vildskab.
Gennem naturoplevelser skabes en interesse for og en viden om naturen. Der dannes grundlag for et kendskab til naturen og dens præmisser, og for en senere stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål.

0 – 2 årige
Mål:

 • At barnet oplever glæden ved at være i naturen og den frihed og plads, der er i naturen.
 • At barnet lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som en kilde til og rum for leg, oplevelser og udforskning.
 • At barnet oplever, at naturen kan give ro, invitere til fordybelse og give fornyet energi.
 • At barnet oplever og erfarer årets gang i naturen og årstidernes skiften.
 • At barnet lærer at værne om naturen og behandle den med respekt.

Metode:

 • At barnet er ude i al slags vejr og på alle årstider.
 • At barnet kommer på ture i forskelligt terræn: skov, mark, strand, hegn, å osv.
 • At barnet får mulighed for at opholde sig og lege i naturen og med naturens materialer.
 • At samleting i naturen og bruge dem til kreative udtryk.
 • At barnet inspireres til at bruge sanserne i naturen.
 • Inddrage de fire elementer: jord, vind, ild og vand i leg
 • Bygge huler.

3 – 6 årige
Mål:

 • At barnet oplever glæden ved at være i naturen og den frihed og plads, der er i naturen.
 • At barnet lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som en kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden.
 • At barnet oplever, at naturen kan give ro, invitere til fordybelse og give fornyet energi.
 • At barnet oplever og erfarer årstidernes skiften og får kendskab til årets gang i naturen.
 • At barnet lærer at værne om naturen og behandle den med respekt.

Metode:

 • At barnet er ude i al slags vejr og på alle årstider.
 • At barnet kommer på ture i forskelligt terræn: skov, mark, strand, hegn, å osv.
 • At barnet får mulighed for at opholde sig og lege i naturen og med naturens materialer.
 • At samleting i naturen og bruge dem til kreative udtryk.
 • At barnet inddrages i at passe køkkenhave: så, høste og tilberede mad udendørs. Fra jord til bord.
 • At voksne og børn sammen laver forskellige ting over bål, som fx. bålmad, lerperler, plantefarvning.
 • Atde voksne sætter gang i aktiviteter som fx. at opdrætte sommerfuglelarver og haletudser, lave ormegård mm.
 • At barnet inspireres til at bruge sanserne i naturen.
 • Inddrage de fire elementer; jord, vind, ild og vand i leg.
 • At barnet har mulighed for at bruge naturen på forskellig vis, som fx. at bygge huler, snitte med dolke, kælke, fange krabber m.m.
 • Atvoksne og børn deltager i Danmarks Naturfredningsforenings indsamling af skrald.
 • Atde voksne arrangerer et årligt besøg til land- eller jordbrug.

6. Kulturelle udtryksformer og værdier
Kulturel viden er det ubevidste blik, mennesket møder verden med. Først i mødet med de andre og det anderledes, erkendes ens ståsted, rødder og udviklingsmuligheder. Børns blik er sensitivt og lystfyldt. Respekten for dette blik er en forudsætning for at kunne inspirere og berige børns udvikling af kulturelle udtryksformer.
Jo rigere udtryksformer, jo mere varieret bliver børns opfattelse af sig selv, andre og omgivelserne. En opfattelse, som livet igennem skal bære og værdisætte et menneskes personlige og sociale identitet.

0 – 2 årige
Mål:

 • At barnet får mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter indenfor kultur, traditioner og kunstneriske tilbud.
 • At barnet bliver støttet i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • At barnet har adgang til materialer og redskaber, som kan give oplevelser og bidrage til barnets skabende aktiviteter.
 • At barnet får en fornemmelse af at verden er mangfoldig og at mennesker er ligeværdige selvom de har forskellige kulturer, sprog, vaner og levevilkår.

Metode:

 • De voksne skaber inspirerende rammer, hvor barnet har adgang til diverse materialer, så barnet har mulighed for at udtrykke sig kreativt.
 • At besøge kulturtilbud fx. bibliotek, museum, teater, kunst og musik.
 • At invitere forskellige kreative voksne på besøg, så både børn og voksne bliver inspireret inden for kunst, dans og musik.
 • At markere årets højtider såsom fastelavn, påske, midsommer, Skt. Hans, høst, årets korteste dag (lysfest) og jul.
 • At lære sange der bl.a. hører til højtiderne/årstiderne.
 • At klæde sig ud.
 • At lave udstillinger.

3 – 6 årige
Mål:

 • At barnet får mulighed for at deltage i og få viden om kultur, traditioner og kunstneriske tilbud.
 • At barnet bliver støttet i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • At barnet får kendskab til, at verden er mangfoldig og at mennesker er ligeværdige selvom de har forskellige kulturer, sprog, vaner og levevilkår.
 • At barnet har adgang til materialer og redskaber, som kan give oplevelser og bidrage til barnets skabende kulturelle aktiviteter.

Metode:

 • At de voksne skaber inspirerende rammer, hvor barnet har adgang til diverse materialer, så barnet har mulighed for at udtrykke sig kreativt.
 • At besøge kulturtilbud fx. bibliotek, museum, teater, kunst og musik.
 • At invitere forskellige kreative voksne på besøg, så både børn og voksne bliver inspireret inden for kunst, dans og musik.
 • At markere årets højtider såsom fastelavn, påske, pinse, midsommer, Skt. Hans, høst, årets korteste dag (lysfest) og jul.
 • At lære sange der bl.a. hører til højtiderne/årstiderne.
 • At klæde sig ud og lave teater.
 • At lave udstillinger.

Dokumentation i forhold til læreplaner
Dokumentationsformen er: fortælling sammen med børnene til forældrene om dagens oplevelser, når de bliver hentet, fremvisning af dagens fund og kreative udfoldelser, opslag på opslagstavler, nyhedsbreve og billeder og tekst på institutionenshjemmeside.

Evaluering af læreplaner
Læreplanen bliver evalueret en gang årligt i personalegruppen. Hvert år vælger vi at have fokus på tre af de seks temaer og fordyber os i disse.
Læreplanerne evalueres ligeledes sammen med/i forældrebestyrelsen.

Børnemiljøvurdering

I dagtilbudsloven stilles krav til børnemiljøet med fokus på udvikling af et godt fysisk, psykisk og æstetisk miljø i dagtilbuddet, der fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Børnemiljøvurdering er den proces, som skal sætte fokus på børnemiljøet og afdække, hvilke ændringer der kan være med til at forbedre børnemiljøet.

Børnene bliver inddraget i udvikling af børnemiljøet.
Børneperspektivet er centralt, og det er de voksnes opgave at forstå og sætte sig ind i de tanker, oplevelser og opfattelser, som barnet har af sit eget hverdagsliv.

Børnemiljøet vurderes ud fra 3 områder:

 • Børnenes psykiske miljø
 • Børnenes fysiske miljø
 • Børnenes æstetiske miljø

 

Der udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering hvert 3. år.
Målet er at skabe og udvikle et sundt, udviklende og positivt børnemiljø i institutionen

Delmål:

 • At sætte fokus på det psykiske børnemiljø ved dagligt at bruge og udvikle anerkendende metoder.
 • Kvalificere børnenes/barnets samvær/relationer til såvel andre børn som voksne.
 • Fremme børnesundheden gennem leg og bevægelse.
 • Skærpe børnenes sanser og viden gennem oplevelser i naturen.
 • Optimere rammerne for nedbringelse af børnenes sygdom igennem en god hygiejne.

Vores fysiske rammer er nye for os, og er stadig under udvikling. Vi vil gerne have lokalerne til at fremstå som lyse, indbydende og inspirerende for børnene.
Ude er legestederne ligeledes under stadig udvikling. I indretning af disse inddrages børneperspektivet ved ønsker, udsagn og behov.
Vi arbejder med sygdomsforebyggelse blandt børnene ved i dagligdagen at fokusere på toilethygiejne, vaske hænder, udluftning og rengøring af legetøj.
Til udvikling af det psykiske børnemiljø arbejdes med anerkendelse og dele af ”Trin for trin” til at understøtte en yderligere positiv udvikling af børnenes relationer til hinanden og de voksne.

Evaluering af Børnemiljøvurdering
Vi vil bruge BUPL’s Børnemiljøvurderingsskemaer til evaluering. Skemaerne findes på http://www.bupl.dk/arbejdsmiljoe- under ’Børns sundhed og sikkerhed’.